Doplňující obchodní podmínky vztahující se na konání AKCE - KURZY - WORKSHOPY

Doplňující obchodní podmínky vztahující se na konání AKCE – KURZY – WORKSHOPY

 I. Úvodní ustanovení

1) Tyto obchodní podmínky týkající se konaných akcí nebo pořádaných kurzů či workshopů upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě přihlášky na workshop, či konkrétní akce (dále jen „přihláška“) uzavírané mezi poskytovatelem a fyzickou či právnickou osobou (dále jen „zákazník“) prostřednictvím internetové stránky poskytovatele na internetové adrese www.stockholmdream.com, a to prostřednictvím webového rozhraní.

2) Pro účely těchto obchodních podmínek platí, že:

„Zákazníkem“ je fyzická nebo právnická osoba, která uzavírá smlouvu o poskytnutí kurzu s poskytovatelem. Zákazníkem může být spotřebitel či podnikatel.

„Spotřebitelem“ je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy o poskytnutí kurzu s poskytovatelem nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

„Podnikatelem“ je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku.

„Kurzem / Workshopem nebo akcí“ je kurz / akce / workshop objednaný zákazníkem, jenž je předmětem přihlášky uzavřené mezi poskytovatelem kurzu a zákazníkem. 

„Voucherem“ je poukaz zakoupený zákazníkem, který opravňuje držitele k využití poskytovaného kurzu.

3) Ustanovení těchto obchodních podmínek nejsou nedílnou součástí přihlášky. Konkrétní podmínky jsou rozepsány na přihlášce.

4) Znění obchodních podmínek může poskytovatel jednostranně měnit či doplňovat.

5) Pro objednání kurzu vyplní zákazník objednávkový formulář ve webovém rozhraní poskytovatele či na základě e-mailu zašlu vyplněnou přihlášku. V případě zaslání elektronicky nazpět souhlasí zákazník se zněním a nemusí tam být podpis. Stačí uvedení jména v podpisu. Odesláním objednávky zákazník stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a podmínkami viz. přihláška a že s nimi souhlasí. To samé platí v případě nabídek e-mailovou formou. Pokud klient v minulosti služby objednával, tak v takovém případě nemusí opětovně podepisovat přihlášku, stačí písemné potvrzení o účasti, že se zněním souhlasí a na základě souhlasu mu bude zaslána faktura. Přihlášku pak do podepisuje v den nástupu na workshop.  

II. Předmět smluvního vztahu

1) Poskytovatel se zavazuje poskytnout zákazníkovi nebo držiteli voucheru kurz a umožnit zákazníkovi nebo držiteli voucheru účast na takovém workshopu za splnění dále uvedených podmínek.

2) Zákazník se zavazuje uhradit poskytovateli cenu za účast na workshopu.

III. Vznik smluvního vztahu

1) Smluvní vztah vzniká potvrzením objednávky zákazníka ze strany poskytovatele písemně či e-mailem info@stockholmdream.com, nebo junkova.lucie@email.cz a následně zaplacením ceny za kurz zákazníkem. Okamžikem zaplacení se rozumí připsání předmětné částky na účet poskytovatele nebo uhrazení částky hotově v kanceláři poskytovatele StockholmDream Production, s.r.o, Vinohradská 1193/85, Praha 2. 

2) Objednávka musí obsahovat identifikační údaje poskytovatele a zákazníka (jméno, příjmení, bydliště, resp. obchodní firmu, sídlo a identifikační číslo v případě právnických osob, kontaktní telefon, kontaktní emailovou adresu), označení kurzu, cenu kurzu a případně počet osob, které se zúčastní kurzu. Každá z osob má samostatnou přihlášku. 

IV. Kurzy

1) Poskytovatel zajišťuje výhradně kurzy uvedené v nabídce StockholmDream Production. s r.o. na internetových stránkách www.stockholmdream.com.

2) Kurzy se konají v kanceláři poskytovatele na adrese StockholmDream Production, s.r.o, Vinohradská 1193/85, Praha 2, neurčí-li poskytovatel jinak.

Společnost je zprostředkovatelem služeb – ubytování včetně stravy na workshopu, konkrétního lektora, či daného programu, nebo dopravy. V případě stížností na jednotlivé služby jsou tyto stížnosti dále řešeny s našimi dodavateli, kteří za poskytnuté služby v každé konkrétní stížnosti ručí.

3) Kurzy se konají dle časového harmonogramu jednotlivých kurzů uvedeného ke každému workshopu.

V. Dodání

1) Objednaný a uhrazený voucher na kurz je doručován dle volby zákazníka smluvní přepravní službou, či prostřednictvím osobního odběru v kanceláři poskytovatele, nebo prostřednictvím emailu info@stockholmdream.com, junkova.lucie@email.cz nebo e-mailu uvedeného v přihlášce.

VI. Platební podmínky

1) Zákazník se zavazuje uhradit cenu za účast na kurzu ve výši stanovené v objednávce zákazníka v souladu s nabídkou provozovatele – viz. přihláška.

2) Cena za účast na kurzu je splatná dle zaslané faktury.

3) Ceny uvedené na internetových stránkách provozovatele (www.stockholmdream.com) jsou uváděny včetně DPH.

4) Cenu za vouchery a případné náklady spojené s dodáním dle smlouvy o poskytnutí kurzu může zákazník uhradit poskytovateli následujícími způsoby: – v hotovosti v kanceláři poskytovatele na adrese: StockholmDream Production, s.r.o, Vinohradská 1193/85, Praha 2; – bezhotovostně převodem na účet poskytovatele č. 718765002/5500, vedený u RaiffeisenBank, a.s. (dále jen „účet poskytovatele“).

5) V případě bezhotovostní platby je zákazník povinen uhradit cenu společně s uvedením variabilního symbolu platby, kterým je číslo faktury nebo objednávky. V případě bezhotovostní platby je závazek zákazníka uhradit cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet poskytovatele.

VII. Práva a povinnosti smluvních stran

1) Účastníci kurzu jsou povinni po celou dobu konání kurzu dodržovat pokyny lektora poskytovatele.

2) Lektor je povinen na začátku kurzu stručně účastníky poučit o základních pravidlech bezpečnosti práce.

3) Účastníci kurzu jsou povinni dodržovat pravidla bezpečnosti práce a ochrany zdraví v souladu s platnými právními předpisy.

4) Poskytovatel a lektor jsou oprávněni vyloučit z kurzu ty účastníky, kteří opakovaně či hrubě porušují pravidla bezpečnosti práce a ochrany zdraví, pokyny lektora, dobré mravy či omezují ostatní účastníky kurzu. V takovém případě nemá zákazník nárok na vrácení či slevu z ceny za poskytnutí kurzu.

5) Provozovatel se zavazuje poskytnout zákazníkovi kurz až v okamžiku, kdy obdrží platbu od zákazníka. Do doby, kdy nebude cena za kurz ze strany zákazníka zaplacena, nevzniká poskytovateli povinnost kurz poskytnout. V případě odstoupení od workshopu/kurzu se postupuje dle přihlášky. STORNO je vymahatelné, dle podmínek na přihlášce, pokud zašlete objednávku na kurz formou webového rozhraní, e-mailem zasláním přihlášky na info@stockholmdream.com, nebo junkova.lucie@email.cz, či podpisu v kanceláři.

VIII. Změna a zrušení kurzu

1) Poskytovatel si vyhrazuje právo změnit termín konání kurzu nebo zrušit kurz v těchto případech:

– nejpozději 30 dní před konáním kurzu není kurz obsazen minimálním počtem účastníků, tj. 5 osobami; – poskytovatel nebude moci z důvodu pracovní neschopnosti lektora či jiné závažné překážky zajistit vedení kurzu;

2) V případě, že poskytovatel bude nucen zrušit kurz, zavazuje se zákazníkovi tuto skutečnost bezodkladně sdělit telefonicky či emailem. Dále se poskytovatel zavazuje v případě zrušení kurzu nabídnout zákazníkovi náhradní termín pořádání kurzu či vrátit částku za celou hodnotu kurzu dle volby zákazníka.

3) V případě, že se zákazník nebude moci kurzu zúčastnit, zavazuje se zákazník bezodkladně poskytovateli tuto skutečnost sdělit písemně /  e-mailem na info@stockholmdream.com či junkova.lucie@email.cz.

Pokud tato skutečnost vznikne a zákazník odstoupí od smlouvy po objednání workshopu/kurzu, spadají podmínky storno dle každé jednotlivé přihlášky.

Zákazník má právo v případě nemoci za sebe najít náhradníka a STORNO tak nevzniká!

Pokud za sebe nenajde náhradníka, je postup následující:

Dojde-li ke stornování workshopu po podepsání přihlášky oběma stranami, je 1. záloha dle každé jednotlivé přihlášky (viz. přihláška) NEVRATNÁ !!!

– Při neuhrazení zálohy a doplatku ve výše uvedeném termínu má právo zprostředkovatel objednavateli workshop zrušit a následně vzniklou škodu z objednavatele vymáhat soudní cestou.

– Dojde-li ke stornování workshopu ze strany objednavatele 1 měsíc před začátkem – storno poplatek je ve výši 60% z celkové ceny.

– Dojde-li ke stornování workshopu ze strany objednavatele 1 týden před začátkem – storno poplatek je ve výši 100% z celkové ceny.

– Pro úspěšný start workshopu je Objednavatel povinen mít uhrazenou plnou částku workshopu.

Pokud skutečnost zrušení či změny termínu zákazník oznámí méně než  7 dní před plánovaným datem konání kurzu či akce nebo v den konání kurzu je tato služba považována za uskutečněnou a zákazník ztrácí nárok na vrácení uhrazené částky. Zákazník v takové situaci může za sebe poslat náhradníka. Pokud částku neuhradí, Poskytovatel má nárok na storno, dle přihlášky.

4) Zákazník bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 písm. j) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů nelze mimo jiné odstoupit od smlouvy o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určitém termínu.

O navrácení peněz může  (odstoupení od smlouvy) požádat pouze osoba, která kurz nebo poukaz objednala a uhradila. Storno se řeší dle podmínek konkrétní workshopu a znění na přihlášce.

IX. Odpovědnost za škodu

1) Účastníci kurzu jsou povinni před započetím kurzu požádat provozovatele o uložení vnesených věcí do kanceláře, jejichž hodnota přesahuje částku 3.000,- Kč, na místě určeném k ukládání takto cenných věcí. V případě nesplnění této povinnosti, neodpovídá provozovatel za škodu způsobenou na vnesených věcech. Ustanovení § 2945 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tím není dotčeno.

X. Reklamace kurzu

1) Pro případ, že kurz neprobíhal dle přihlášky a těchto obchodních podmínek, je zákazník oprávněn vady kurzu reklamovat. Při vyřizování reklamace a uplatňování nároků z důvodně uplatněné reklamace bude postupováno v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Zprostředkovatel tuto skutečnost řeší s danými lektory. 

XI. Ochrana osobních údajů

1) Ochrana osobních údajů zákazníka, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

2) Zákazník, který je fyzickou osobou, souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

3) Zákazník souhlasí se zpracováním osobních údajů poskytovatelem a to pro účely realizace práv a povinností ze smlouvy o poskytnutí kurzu.

XII. Závěrečná ustanovení

1) Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky smlouvy o poskytnutí kurzu či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu. Případnou stížnost zákazníka vyřídí poskytovatel bez zbytečného odkladu ve snaze o mimosoudní narovnání. Zákazník je rovněž oprávněn se obrátit se svojí stížností na příslušný orgán dohledu nebo státního dozoru.

2) Práva a povinnosti smluvních stran výslovně neupravená potvrzenou objednávkou či těmito obchodními podmínkami se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

3) Tyto všeobecné obchodní podmínky týkající se pořádání kurzů, akcí nebo workshopů nabývají účinnosti dne 1.1.2018

Kontaktní údaje poskytovatele: adresa pro doručování: , StockholmDream Production, s.r.o, Vinohradská 1193/85, Praha 2, Česká republika adresa elektronické pošty: info@stockholmdream.com,  telefon: +420 723 894 582

You cannot copy content of this page / Nemůžete kopírovat obsah